Όροι χρήσης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 15-17, Τ.Κ. 117 43, με αριθμό τηλεφωνικού κέντρου 1512, διαθέτει τον διαδικτυακό τόπο https://www.opendata.attica.gov.gr ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής (εφεξής «διαδικτυακός τόπος») και προσφέρει στους επισκέπτες (χρήστες) πρόσβαση στα ανοικτά δεδομένα της Περιφέρειας Αττικής υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ως εκ τούτου, όποιος επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό ιστότοπο.

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Υποχρεώσεις επισκέπτη (χρήστη)

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4829/2021 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η Περιφέρεια Αττικής, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, σαφείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Επίσης, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

Η χρήση των εγγράφων που εμπεριέχουν ανοικτά δεδομένα ενδέχεται να υπόκειται σε όρους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι αντικειμενικοί, αναλογικοί, δεν εισάγουν διακρίσεις και επιβάλλονται αιτιολογημένα για σκοπούς γενικού συμφέροντος είτε με τη χορήγηση άδειας είτε με άλλους τρόπους.

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε ορισμένα σημεία περιεχομένου ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links), με σκοπό αποκλειστικά τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Εάν ο επισκέπτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log Files)

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κατά την περιήγησή τους στον διαδικτυακό τόπο βρίσκονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το νόμο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού ιστοτόπου και του χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο opendata@patt.gov.gr .

Μάιος 2022