Εταιρείες Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών

Εταιρείες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους που εκδίδουν νέες άδειες ή τροποποιούν ή ανανεώνουν τις ήδη υπάρχουσες, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-06 10:19
Έτος 2021
URL https://bit.ly/3OM4XJX