Φίλτρα

Βρέθηκαν 4 εγγραφές

 • Τελευταία Απόφαση

  Τελευταία Απόφαση

  Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι΄ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα - αναδιατύπωση)», συντάχθηκε η τελευταία Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μαρίας Κουρή, σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:9Χ2Ξ7Λ7-3ΦΑ).

 • Στατιστικά Δεδομένων

  Στατιστικά Δεδομένων

  Σύμφωνα με τις αποφάσεις, των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022, προκύπτουν τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα Δεδομένα της Περιφέρειας Αττικής:

 • Δεδομένα Υψηλής Αξίας

  Δεδομένα Υψηλής Αξίας

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα δεδομένα Υψηλής Αξίας όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία των ανοικτών δεδομενων του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄) και συγκεκριμένα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι΄ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019.

 • Ανοιχτά Δεδομένα Περιφέρειας Αττικής

  Ανοιχτά Δεδομένα Περιφέρειας Αττικής

  Με τον όρο «ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα» αναφέρονται οι πληροφορίες που συλλέγονται, παράγονται ή ανατίθενται από τους δημόσιους φορείς ελεύθερα για επαναχρησιμοποίηση.